A. Úvodní ustanovení

Provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu in-line dráhy v areálu Městského stadionu Sletiště a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

1) Provozovatelem in-line dráhy je společnost Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 818, 27201 Kladno.

2) In-line dráha je provozována nepřetržitě po celý rok v určených provozních hodinách v závislosti na počasí.

 

B. Vstup na in-line dráhu

1) Vstup na in-line dráhu je povolen pouze v určené provozní době.

2) Vstupem na in-line dráhu se každá osoba podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu, je povinna toto ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.

3) Dětem mladším 12ti let je vstup na in-line dráhu povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce staršího 18ti let. Doprovod je po celou dobu pobytu na in-line dráze za dítě odpovědný.

 

C. Provozní pokyny pro bruslaře

1) Jízda na in-line dráze je povolena po pravé straně a pouze ve vyznačeném směru.

2) Předjíždění pomalejších bruslařů je povoleno pouze zleva.

3) Jízda ve skupině vedle sebe není povolena. Levá strana in-line dráhy je určena pro předjíždění.

4) Každý bruslař je povinen při pohybu na in-line dráze používat chrániče kolen a rukou.

5) Vstup na in-line dráhu je povolen dětem do 15ti let pouze s ochrannou helmou na hlavě.

6) Každá osoba pohybující se na in-line dráze je povinna uposlechnout všech pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.

7) Každá osoba pohybující se na in-line dráze je osobně odpovědná za svévolné poškození a znečištění in-line dráhy.  Případnou škodu je povinna uhradit.

8) Všechny osoby pohybující se na in-line dráze se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel in-line dráhy nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního řádu.

9) Za věci odložené v prostorách in-line dráhy nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

10) Každý je povinen dodržovat stanovenou provozní dobu. Mimo tuto dobu není dovoleno se na in-line dráze pohybovat.

11) Úraz či jinou mimořádnou událost je každý povinen ihned oznámit odpovědným pracovníkům provozovatele. Základní ošetření provede odpovědný pracovník provozovatele,  který v případě nutnosti přivolá lékařskou pomoc. Úraz bude vždy zapsán do Knihy úrazů.

 

D. Zakázané činnosti v prostorách in-line dráhy

Všem osobám je zakázáno:

   - kouřit ve všech prostorách in-line dráhy

   - srážet a strkat druhé osoby

   - bránit v jízdě ostatním osobám

   - znečišťovat prostory in-line dráhy odpadky

 

E. Zákaz vstupu na in-line dráhu

Na in-line dráhu není povolen vstup :

   - osobám na kole

   - chodcům

   - osobám opilým nebo pod vlivem toxických látek

   - psům, kočkám a jiným zvířatům

 

F. Závěrečná ustanovení

1) Provozní řád je závazný pro všechny odpovědné pracovníky provozovatele i pro všechny osoby na in-line dráze.

2) Porušení tohoto provozního řádu může být posuzováno jako přestupek.

3) Z in-line dráhy bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba in-line dráhu na vyzvání, v takovém případě může odpovědných pracovníků provozovatele požádat o zakročení člena Městské policie nebo Policie ČR.

4) Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 1. května 2006.

1. závod 2014 

Naši partneři

Kalendář

7. 6. 2015
In-Line 2015 - Sletiště

25. 7. 2015
O pohár NC Oaza - OC OAZA

Scroll to top